Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup na webovej adrese

www.sijempredeticky.sk
1. Všeobecné ustanovenia 
Tieto všeobecné obchodné podmienky pre nákup na webovej adrese

www.sijempredeticky.sk(ďalej len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Upravujú tiež, nie však výlučne, nároky pri porušení povinností z kúpnej zmluvy. Pri všetkých uzatváraných kúpnych zmluvách na základe objednávky platia tieto VOP. Zmluvné strany sa môžu od týchto podmienok odchýliť iba na základe obojstrannej písomnej dohody.

Predávajúci :
Zdenko Brežný
L.Novomeského 44, 90201 Pezinok
E-mail : sijempredetickybaby@gmail.com
Telefón : 0902 063 094

IČO : 45702314
DIČ:  1078953524 Nie sme platcami DPH.
Bankové spojenie: Fio Banka
IBAN:          SK86 8330 0000 0025 0188 3752
BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj


2. Vymedzenie pojmov:


Predávajúci je fyzická osoba podnikateľ, ktorý ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci totožnosť zverejňuje na svojich internetových stránkach elektronického obchodu. Predávajúcim sa rozumie Zdenko Brežný, s miestom podnikania L.Novomeského 44 IČO: 45702314, , Číslo živnostenského registra: 580-46130.

Kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) alebo podnikateľ (fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti).

Webovou adresou predávajúceho sa rozumie internetová stránka 

www.sijempredetickybaby.sk

3. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 

Povinnosti predávajúceho:
- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

Práva predávajúceho:
- predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
- v prípade neprevzatia objednaného tovaru kupujúcim, si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť vzniknuté náklady na poštovné u kupujúceho. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého a opätovného doručenia tovaru.
- predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Povinnosti kupujúceho:
- uviesť pravdivú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený
- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. S celkovou cenou a platobnými podmienkami je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky, pred jej záväzným potvrdením.
- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná
- kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky internetového obchodu www.sijempredetickybaby.sk pre dodávku objednaného tovaru.

Práva kupujúceho:
- kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4. Spôsob objednania tovaru
Tovar je možné objednať prostredníctvom webovej adresy www.sijempredeticky.sk vložením tovaru do košíka a dokončením objednávky. Objednávka kupujúceho je zároveň aj návrhom kúpnej zmluvy predávajúcemu. Každá objednávka, ktorú kupujúci potvrdí, sa považuje za záväznú. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde momentom potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Kúpnou zmluvou sa rozumie záväzok predávajúceho dodať tovar na miesto určené kupujúcim a záväzok kupujúceho zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy môže kupujúci previesť na tretiu osobu len s písomným súhlasom predávajúceho.

5. Stornovanie objednávky
Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu sijempredetickybaby@gmail.com, predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, email a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 10 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť predávajúcemu výhradne na našu adresu:Zdenko Brežný,L.Novomeského 44, 90201 Pezinok. Spolu s tovarom je potrebné pribaliť:
- písomné odstúpenie od Kúpnej zmluvy (musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, číslo objednávky a číslo účtu kam si želáte vrátiť peniaze)
- faktúru (alebo jej kópiu, prípadne iný doklad o kúpe)
Tovar musí byť zabalený v pôvodnom balení a nesmie byť používaný. Náklady na dopravu vráteného tovaru k predávajúcemu, hradí v plnej výške kupujúci. Tovar musí byť odoslaný ako štandardná zásielka, nie ako dobierka.

7. Spôsob doručenia a dodania tovaru
Tovar doručujeme v rámci Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú v záväznej objednávke realizovanej kupujúcim. Predávajúci ručí za riadne zabalenie objednávky a povinnosťou kupujúceho je pri prevzatí tovaru skontrolovať, či balík nie je poškodený. Po prevzatí balíka nie je možné reklamovať tovar z dôvodu fyzicky poškodeného balíka. Termín odoslania objednávky je závislý od dostupnosti tovaru. Obvyklá je doba dodania je do 5 pracovných dní v prípade tovaru na sklade. Pri tovare, ktorý nie je skladom ( tovar vyrábaný na objednávku) je doba dodania do 60 pracovných dní. Dodacia lehoty môže byť predávajúcim predĺžená. Ak by sa mala doba objednávky predĺžiť z dôvodu vyťaženia výroby, predávajúci je povinný kupujúceho mailom alebo telefonicky informovať o stave a priebehu objednávky. Tovar je možné osobne vyzdvihnúť po pripísaní platby na účet na našej adrese: OC Plus 3.poschodie,Holubyho 28,90201 Pezinok po predošlej telefonickej dohode. Ak pri dohodnutom osobnom odbere tovar nebude prevzatý kupujúcim do 14 dní, objednávka kupujúceho bude zrušená. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 10 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet, z ktorého bola platba prijatá do 10 dní.

8. Platobné podmienky a poštovné
Platbu pri nakupovaní v internetovom obchode www.sijempredeticky.sk môže kupujúci realizovať platbou vopred na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu s platbonými údajmi. S celkovou cenou a platobnými podmienkami je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky, pred jej záväzným potvrdením. Tovar bude odoslaný po prijatí platby od kupujúceho. Tovar bude zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena poštovného + balného je závislá od výšky objednávky. Ceny dopravy sú zobrazené v samostatnej časti DOPRAVA. Pri platbe prevodom je kupujúci povinný uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky, o ktorom bol kupujúci informovaný prostredníctvom emailu pre potvrdenie objednávky. Bankové spojenie pre platbu vopred na účet je : Fio Banka IBAN: SK86 8330 0000 0025 0188 3752

BIC/SWIFT :FIOZSKBAXXX


Tovar je až do jeho úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy môže kupujúci previesť na 3. osobu len s písomným súhlasom predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru doručovateľskou službou.

9. Ceny tovaru
Ceny uvedené v internetovom obchode www.sijempredeticky.sk sú platné v čase objednania tovaru a všetky sú vrátane DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien bez predchádzajúceho oznámenia, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke. Faktúra zároveň slúži ako dodací a záručný list.

10. Záruka a reklamácia tovaru
Na predávaný tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym použitím. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, telefonicky alebo písomne. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu výhradne na adresu:I&Z Baby OC Plus 2.Poschodie Holubyho 28 90201 Pezinok, spolu s písomným oznámením chyby. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu, hradí v plnej výške kupujúci. Tovar musí byť odoslaný ako štandardná zásielka, nie ako dobierka. Reklamáciu tovaru predávajúci vybaví do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci nárok na náhradu preukázateľných výdavkov. Predávajúci neručí za stratu zásielky pri doručení. Reklamácie odoslané vo forme dobierky nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

11. Alternatívne riešenie sporov - ARS
Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na sijempredeticky@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 € . Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

12. Ochrana osobných údajov
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Osobné údaje kupujúceho slúžia výhradne ku kladnému vybaveniu objednávky. Kupujúci (objednávateľ) dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj


13. Záverečné ustanovenia
Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie riadne zabaleného tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky a za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú Slovenskou poštou alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho, za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na našej internetovej stránke www.sijempredetickybaby.sk

Obchodné podmienky platné od 01.09.2019

sijempredeticky nájdete na GLAMI.sk