Ochrana osobných údajov

Úvod InfoOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov e-shopu www.sijempredetickybaby.sk

 

 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb(ďaľej FO) pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je :

 

Názov :                Zdenko Brežný- I&Z Baby

adresa :               Laca Novomeského 44, Pezinok

IČO:                    45702314
E-mail:                sijempredetickybaby@gmail.com
telefón:                0910462952

(ďalej len: "správca").

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

 

Správca spracováva nasledujúce osobné údaje:

-                     meno, priezvisko

-                     e-mailovú adresu

-                     telefónne číslo

-                     adresu

 

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi FO a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.sijempredeticky.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely merania a vytvárania štatistík návštevnosti webovej stránky, správanie návštevníkov na webovej stránke a základnú funkčnosti webovej stránky.

Osobné údaje pre správcu spracovávajú tiež sprostredkovatelia :  

 -          podieľajúci sa na dodaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy,
 -          zaisťujúci služby v súvislosti s  prevádzkovaním e-shopu,
 -          zaisťujúci marketingové služby.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

Za podmienok stanovených v GDPR máte :

-           právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
-           právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,

-           prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR

-           právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

-           právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

-           právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

-           právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu.

 

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

Správca prehlasuje, že :

-                     prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov

-                     správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä antivírusová ochrana, heslá, https režim atď.

-                     správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

 Záverečné ustanovenia


Potvrdzujete, že ste oboznámený  s podmienkami ochrany osobných údajov a  v celom rozsahu ich prijímate, ak :

-          odošlete objednávku z internetového objednávkového formulára

-          zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

 

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol .

 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2019.

sijempredeticky nájdete na GLAMI.sk